begonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

begonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm begonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của begonia.

Từ điển Anh Việt

  • begonia

    /bi'gounjə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thu hải đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • begonia

    any of numerous plants of the genus Begonia grown for their attractive glossy asymmetrical leaves and colorful flowers in usually terminal cymes or racemes