tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape.

Từ điển Anh Việt

 • tape

  /teip/

  * danh từ

  dây, dải (để gói, buộc, viền)

  băng

  a tape of paper: một băng giấy

  băng ghi âm, băng điện tín

  (thể dục,thể thao) dây chăng ở đích

  to breast the tape: tới đích đầu tiên

  * ngoại động từ

  viền

  to tape a dress: viền một cái áo

  buộc

  to tape a parcel: buộc một cái gói

  đo bằng thước dây

  đánh dấu; tính ra chỗ (đặt cái gì...)

  to tape an enemy battery: tính ra chỗ đặt một ổ pháo của địch

  (thông tục) đo, tính, xét, nắm

  I've got the situation taped: tôi đã nắm vững tình hình

 • tape

  băng

  blank t. (máy tính) băng sạch, băng trống

  data t. (máy tính) băng số, băng có tin

  library t. (máy tính) băng thư viện

  magnetic t. (máy tính) băng từ

  measuring t. (máy tính) băng đo

  order t. (máy tính) băng lệnh

  paper t. (máy tính) băng giấy

  punched t. (máy tính) băng đã đục lỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tape

  * kinh tế

  băng

  băng dính

  băng ghi âm

  băng ghi âm, băng từ, thuốc dán

  băng tin

  băng truyền thông tin

  băng từ

  dải

  dải băng

  dải, băng, dải màu để gói, để buộc

  thuốc dán

  * kỹ thuật

  băng

  băng (cách điện)

  băng ghi âm

  băng từ

  dải

  đánh dấu

  đo bằng thước dây

  ghi băng (từ)

  giải

  vạch

  cơ khí & công trình:

  băng (keo) cách điện

  băng đai

  thước lá

  điện:

  cuộn băng

  hóa học & vật liệu:

  dây, dải

  toán & tin:

  ghi vào băng

  xây dựng:

  thước băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tape

  a long thin piece of cloth or paper as used for binding or fastening

  he used a piece of tape for a belt

  he wrapped a tape around the package

  a recording made on magnetic tape

  the several recordings were combined on a master tape

  Synonyms: tape recording, taping

  the finishing line for a foot race

  he broke the tape in record time

  measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or metal) marked in inches or centimeters and used for measuring lengths

  the carpenter should have used his tape measure

  Synonyms: tapeline, tape measure

  fasten or attach with tape

  tape the shipping label to the box

  Similar:

  magnetic tape: memory device consisting of a long thin plastic strip coated with iron oxide; used to record audio or video signals or to store computer information

  he took along a dozen tapes to record the interview

  Synonyms: mag tape

  videotape: record on videotape

  record: register electronically

  They recorded her singing

  Antonyms: erase