tape input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape input

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu vào băng