tape label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape label

    * kỹ thuật

    nhãn băng