tape error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape error

    * kỹ thuật

    lõi băng