tape group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm băng