tape drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tape drive

  * kỹ thuật

  hộc băng

  ổ cần căng băng

  thiết bị băng

  toán & tin:

  ổ băng

  thiết bị kéo băng

  điện tử & viễn thông:

  ổ đĩa băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tape drive

  a mechanism that transports magnetic tape across the read/write heads of a tape playback/recorder

  Synonyms: tape transport, transport