tape gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape gauge

    * kỹ thuật

    thước đo nước