tape idler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape idler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape idler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape idler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape idler

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bánh đệm cuộn băng

    bánh lăn cuộn băng