taper tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taper tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taper tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taper tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taper tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô côn (dài)

    tarô số một (trong bộ tarô)