taper seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taper seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taper seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taper seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taper seat

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ren côn của bougie