tape guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape guide

    * kỹ thuật

    bộ dẫn băng