tape joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối dải