tape frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape frame

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khung băng