tape layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape layer

    * kỹ thuật

    máy quay băng