rap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rap.

Từ điển Anh Việt

 • rap

  /ræp/

  * danh từ

  cuộn (len, sợi...) 120 iat

  một tí, mảy may

  I don't care a rap: (thông tục) tớ cóc cần một tí nào

  it's not worth a rap: không đáng một xu, không có giá trị gì

  (sử học) đồng xu Ai-len ((thế kỷ) 18)

  * danh từ

  cú đánh nhẹ, cái gõ, cái cốp (vào đầu...)

  to give someone a rap on the knuckles: đánh vào đốt ngón tay ai; (nghĩa bóng) mắng mỏ ai, trách phạt ai

  tiếng gõ (cửa)

  a rap at (on) the door: tiếng gõ cửa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự buộc tội, sự kết tội

  * ngoại động từ

  đánh nhẹ, gõ, cốp

  (+ out) thốt ra một cách thô lỗ cộc cằn; văng (tục...)

  to rap out a reply: đáp lại một cách cộc cằn

  to rap out an oath: văng ra một lời rủa

  * nội động từ

  to rap at the door: gõ cửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rap

  a gentle blow

  Synonyms: strike, tap

  voluble conversation

  genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged

  Synonyms: rap music, hip-hop

  strike sharply

  rap him on the knuckles

  Synonyms: knap

  perform rap music

  talk volubly

  Similar:

  blame: a reproach for some lapse or misdeed

  he took the blame for it

  it was a bum rap

  pat: the sound made by a gentle blow

  Synonyms: tap

  knock: the act of hitting vigorously

  he gave the table a whack

  Synonyms: belt, whack, whang

  tap: make light, repeated taps on a surface

  he was tapping his fingers on the table impatiently

  Synonyms: knock, pink