whack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whack.

Từ điển Anh Việt

 • whack

  /w k/ (thwack) / w k/

  * danh từ

  cú đánh mạnh; đòn đau

  (từ lóng) phần

  * ngoại động từ

  đánh mạnh, đánh đau

  (từ lóng) chia phần, chia nhau ((cũng) to whack up)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whack

  the sound made by a sharp swift blow

  hit hard

  The teacher whacked the boy

  Synonyms: wham, whop, wallop

  Similar:

  knock: the act of hitting vigorously

  he gave the table a whack

  Synonyms: belt, rap, whang