intercept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intercept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intercept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intercept.

Từ điển Anh Việt

 • intercept

  /'intəsept/

  * danh từ

  (toán học) phần (mặt phẳng, đường thẳng) bị chắn

  * ngoại động từ

  chắn, chặn, chặn đứng

  (toán học) chắn

 • Intercept

  (Econ) Hệ số chặn.

  + Trong HÀM TUYẾN TÍNH hệ số chặn là một hằng số, nghĩa là số hạng không chứa BIẾN ĐỘC LẬP.

 • intercept

  cắt ra, phân ra; chắn // đoạn thẳng bị chặn trên hệ trục toạ độ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intercept

  * kinh tế

  sự chặn hỏi

  * kỹ thuật

  cắt

  chắn

  đoạn

  đoạn thẳng

  gặp

  giao điểm

  giao nhau

  phân đoạn

  phân ra

  sự chặn

  toán & tin:

  cắt ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intercept

  the point at which a line intersects a coordinate axis

  seize on its way

  The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace

  Synonyms: stop

  Similar:

  wiretap: tap a telephone or telegraph wire to get information

  The FBI was tapping the phone line of the suspected spy

  Is this hotel room bugged?

  Synonyms: tap, bug