tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tip.

Từ điển Anh Việt

 • tip

  /tip/

  * danh từ

  đầu, mút, đỉnh, chóp

  the tips of the fingers: đầu ngón tay

  đầu bịt (của gậy, điếu thuốc lá...)

  bút để thếp vàng

  to have it on the tip of one's tongue

  sắp sửa buột miệng nói điều ấy ra

  * ngoại động từ

  bịt đầu

  to tip with silver: bịt bạc

  * danh từ

  tiền quà, tiền diêm thuốc

  lời khuyên, lời mách nước (đánh cá ngựa)

  mẹo, mánh lới, mánh khoé

  to miss one's tip

  thất bại, hỏng việc

  (sân khấu), (từ lóng) diễn tồi, chơi tồi

  * ngoại động từ

  cho tiền quà, cho tiền diêm thuốc

  mách nước (đánh cá ngựa)

  (thông tục) đưa cho, trao

  tip me a cigarette: vứt cho tôi điếu thuốc lá nào

  to tip someone the wink

  (xem) wink

  * danh từ

  cái đánh nhẹ, cái gảy nhẹ, cái đẩy nhẹ, cái chạm nhẹ, cái vỗ nhẹ

  * ngoại động từ

  đánh nhẹ, gảy nhẹ, đẩy nhẹ, chạm nhẹ, vỗ nhẹ

  to tip the ball: gảy nhẹ quả bóng

  * danh từ

  nơi đổ rác, thùng rác

  * động từ

  lật nghiêng, làm nghiêng; đổ, rót

  to tip water into the sink: đổ nước vào chậu

  to tip out

  đổ ra

  to tip over

  lật ngược

  to tip up

  lật úp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tip

  * kinh tế

  cho tiền boa

  cho tiền bồi dưỡng thêm (cho người chạy bàn...)

  nguồn tin bên trong

  tiền bồi dưỡng

  tiền buộc-boa

  tiền trà nước

  tuy-dô

  Thị trường chứng khoán:

  tiền boa, tuy dô (mẩu tin quan trọng)

  * kỹ thuật

  bãi thải

  bịt đầu (cắt gọt)

  đầu

  đầu ngọn lửa (mỏ đốt bằng hơi)

  đổ (rác)

  gắn

  làm nghiêng

  lật

  lật đảo

  sự lật goòng

  sự trang bị

  vòi

  xây dựng:

  bãi đất thải

  bịt đầu

  dây tip

  miệng mỏ hàn

  mỏ (hàn) đầu (giũa)

  trắc

  vị trí bãi rác

  toán & tin:

  đầu dây, tiếp điểm

  cơ khí & công trình:

  đầu mút/đỉnh chóp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tip

  the extreme end of something; especially something pointed

  an indication of potential opportunity

  he got a tip on the stock market

  a good lead for a job

  Synonyms: lead, steer, confidential information, wind, hint

  cause to tilt

  tip the screen upward

  mark with a tip

  tip the arrow with the small stone

  give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

  Remember to tip the waiter

  fee the steward

  Synonyms: fee, bung

  remove the tip from

  tip artichokes

  Similar:

  gratuity: a relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)

  Synonyms: pourboire, baksheesh, bakshish, bakshis, backsheesh

  point: a V shape

  the cannibal's teeth were filed to sharp points

  Synonyms: peak

  peak: the top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

  the view from the peak was magnificent

  they clambered to the tip of Monadnock

  the region is a few molecules wide at the summit

  Synonyms: crown, crest, top, summit

  topple: cause to topple or tumble by pushing

  Synonyms: tumble

  lean: to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tilt, slant, angle

  tiptoe: walk on one's toes

  Synonyms: tippytoe

  tap: strike lightly

  He tapped me on the shoulder

  tip off: give insider information or advise to

  He tipped off the police about the terrorist plot