tip side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tip side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tip side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tip side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tip side

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phía đầu mút (chỉ dây ở một mạch)

    phía đỉnh