tipcat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tipcat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tipcat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tipcat.

Từ điển Anh Việt

  • tipcat

    /'tipkæt/

    * danh từ

    trò chơi khăng