lean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lean.

Từ điển Anh Việt

 • lean

  /li:n/

  * danh từ

  độ nghiêng, độ dốc

  chỗ nạc

  * tính từ

  gầy còm

  nạc, không dính mỡ (thịt)

  đói kém, mất mùa

  a lean year: một năm đói kém, một năm mất mùa

  không bổ (thức ăn); gầy (than, quặng...); không lợi lộc gì (việc làm)

  * ngoại động từ leaned, leant

  dựa, tựa, chống

  * nội động từ

  nghiêng đi

  (+ back, forward, out, over) cúi, ngả người

  to lean forward: ngả người về phía trước

  (+ against, on, upon) dựa, tựa, chống

  to lean against the wall: dựa vào tường

  ỷ vào, dựa vào; (quân sự) dựa vào sự yểm hộ bên sườn của (một đạo quân...)

  to lean on someone's help: dựa vào sự giúp đỡ của ai

  (+ to, towards) nghiêng về, thiên về

  to lean towards communism: thiên về chủ nghĩa cộng sản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lean

  * kinh tế

  đói kém

  gầy

  ít ỏi

  không dính mỡ

  mất mùa

  nạc

  ốm

  * kỹ thuật

  độ dốc

  độ nghiêng

  gầy

  lệch

  nghèo

  nghèo (khoáng vật)

  nghiêng

  yếu

  cơ khí & công trình:

  dựa vào

  xây dựng:

  gầy (đất sét)

  hóa học & vật liệu:

  không béo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lean

  to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tilt, tip, slant, angle

  cause to lean or incline

  He leaned his rifle against the wall

  rely on for support

  We can lean on this man

  lacking in mineral content or combustible material

  lean ore

  lean fuel

  Antonyms: rich

  containing little excess

  a lean budget

  a skimpy allowance

  Synonyms: skimpy

  not profitable or prosperous

  a lean year

  Similar:

  tilt: the property possessed by a line or surface that departs from the vertical

  the tower had a pronounced tilt

  the ship developed a list to starboard

  he walked with a heavy inclination to the right

  Synonyms: list, inclination, leaning

  tend: have a tendency or disposition to do or be something; be inclined

  She tends to be nervous before her lectures

  These dresses run small

  He inclined to corpulence

  Synonyms: be given, incline, run

  list: cause to lean to the side

  Erosion listed the old tree

  thin: lacking excess flesh

  you can't be too rich or too thin

  Yon Cassius has a lean and hungry look"-Shakespeare

  Antonyms: fat