thin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin.

Từ điển Anh Việt

 • thin

  /θin/

  * tính từ

  mỏng, mảnh

  a thin sheet of paper: tờ giấy mỏng

  a thin piece of string: sợi dây mảnh

  gầy gò, mảnh dẻ, mảnh khảnh

  as thin as a lath: gầy như cái que

  loãng

  thin porridge: cháo loãng

  thin wine: rượu nhẹ, rượu pha loãng

  thin air: không khí loãng

  thưa, thưa thớt, lơ thơ

  thin hair: tóc thưa

  thin audience: thính giả thưa thớt

  nhỏ, nhỏ hẹp, yếu ớt

  a thin voice: giọng nói nhỏ nhẹ

  mong manh; nghèo nàn

  a thin excuse: một lý do cáo lỗi mong manh không vững

  a thin story: một câu chuyện nghèo nàn

  (từ lóng) khó chịu, buồn chán

  to have a thin time: buồn bực, chán

  * ngoại động từ

  làm cho mỏng, làm cho mảnh

  làm gầy đi, làm gầy bớt

  làm loãng, pha loãng

  làm thưa, làm giảm bớt, tỉa bớt

  to thin out the leaves: tỉa bớt lá

  * nội động từ

  mỏng ra, mảnh đi

  gầy đi

  loãng ra

  thưa bớt đi, thưa thớt

 • thin

  mỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thin

  * kỹ thuật

  làm mỏng

  loãng

  loãng (axit)

  nhạt

  mảnh

  mịn

  mờ (in ấn)

  mỏng

  pha loãng

  vát nhọn (mũi khoan ruột gà)

  toán & tin:

  nửa xác định

  ô tô:

  pha loãng sơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thin

  lose thickness; become thin or thinner

  Antonyms: thicken

  make thin or thinner

  Thin the solution

  Antonyms: thicken

  of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section

  thin wire

  a thin chiffon blouse

  a thin book

  a thin layer of paint

  Antonyms: thick

  lacking excess flesh

  you can't be too rich or too thin

  Yon Cassius has a lean and hungry look"-Shakespeare

  Synonyms: lean

  Antonyms: fat

  relatively thin in consistency or low in density; not viscous

  air is thin at high altitudes

  a thin soup

  skimmed milk is much thinner than whole milk

  thin oil

  Antonyms: thick

  (of sound) lacking resonance or volume

  a thin feeble cry

  Antonyms: full

  lacking spirit or sincere effort

  a thin smile

  Similar:

  dilute: lessen the strength or flavor of a solution or mixture

  cut bourbon

  Synonyms: thin out, reduce, cut

  reduce: take off weight

  Synonyms: melt off, lose weight, slim, slenderize, slim down

  Antonyms: gain

  slender: very narrow

  a thin line across the page

  sparse: not dense

  a thin beard

  trees were sparse

  flimsy: lacking substance or significance; a fragile claim to fame"

  slight evidence

  a tenuous argument

  a thin plot

  Synonyms: fragile, slight, tenuous

  thinly: without viscosity

  the blood was flowing thin

  Antonyms: thickly