thick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thick.

Từ điển Anh Việt

 • thick

  /θik/

  * tính từ

  dày

  a thick layer of sand: lớp cát dày

  to, mập

  a thick pipe: cái ống to

  đặc, sền sệt

  thick soup: cháo đặc

  dày đặc, rậm, rậm rạp

  thick fog: sương mù dày đặc

  thick crowd: đám đông dày đặc, đám người đông nghịt

  thick hair: tóc râm

  thick forest: rừng rậm

  ngu đần, đần độn

  không rõ, lè nhè

  a thick utterance: lời phát biểu không rõ

  voice thick with drink: giọng lè nhè vì say

  thân, thân thiết

  to be thick together: thân với nhau

  as thick as thieves: rất ăn ý với nhau, rất thân

  quán nhiều, thái quá

  it's a bit thick: hơi nhiều, hơi quá

  thick with

  đầy, có nhiều

  thick with dust: đầy bụi

  to lay it on thick

  ca ngợi hết lời, tán dương hết lời

  * phó từ

  dày, dày đặc

  the snow was falling thick: tuyết rơi dày đặc

  thick and fast: tới tấp

  khó, cứng; mệt nhọc, khó khăn, nặng nề

  to breathe thick: thở khó khăn

  to speak thick: nói khó khăn, nói lắp bắp

  * danh từ

  chỗ mập nhất, chỗ dày nhất

  the thick of the leg: bắp chân

  chính giữa, chỗ dày nhất

  the thick of the forest: chính giữa rừng

  chỗ tập trung nhất, chỗ hoạt động nhất

  the thick of the fight: chỗ (lúc) ác liệt nhất của cuộc chiến đầu

  in the thick of it: chính đang lúc (đánh nhau...)

  through thick and thin

  trong mọi hoàn cảnh dễ dàng cũng như gay go; trong bất cứ điều kiện nào; kiên cường

  to go through thick and thin for someone

  mạo hiểm vì người nào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thick

  * kinh tế

  đặc

  dày

  sền sệt

  * kỹ thuật

  đậm đặc (chất lỏng)

  dày

  dày đặc

  rậm rạp

  u ám (trời)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thick

  not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions

  an inch thick

  a thick board

  a thick sandwich

  spread a thick layer of butter

  thick coating of dust

  thick warm blankets

  Antonyms: thin

  having component parts closely crowded together

  a compact shopping center

  a dense population

  thick crowds

  a thick forest

  thick hair

  relatively dense in consistency

  thick cream

  thick soup

  thick smoke

  thick fog

  Antonyms: thin

  (of darkness) very intense

  thick night

  thick darkness

  a face in deep shadow

  deep night

  Synonyms: deep

  abounding; having a lot of

  the top was thick with dust

  in quick succession

  misfortunes come fast and thick

  Synonyms: thickly

  Similar:

  midst: the location of something surrounded by other things

  in the midst of the crowd

  slurred: spoken as if with a thick tongue

  the thick speech of a drunkard

  his words were slurred

  compact: having a short and solid form or stature

  a wrestler of compact build

  he was tall and heavyset

  stocky legs

  a thickset young man

  Synonyms: heavyset, stocky, thickset

  dense: hard to pass through because of dense growth

  dense vegetation

  thick woods

  chummy: (used informally) associated on close terms

  a close friend

  the bartender was chummy with the regular customers

  the two were thick as thieves for months

  Synonyms: buddy-buddy

  blockheaded: (used informally) stupid

  Synonyms: boneheaded, duncical, duncish, fatheaded, loggerheaded, thickheaded, thick-skulled, wooden-headed

  thickly: with a thick consistency

  the blood was flowing thick

  Antonyms: thinly