thick string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thick string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thick string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thick string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thick string

    * kinh tế

    sợi dây bền

    sợi dây nhỏ