thickset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thickset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thickset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thickset.

Từ điển Anh Việt

 • thickset

  /'θik'set/

  * tính từ

  rậm, um tùm

  mập, chắc nịch (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thickset

  planted or growing close together

  thickset trees

  Similar:

  compact: having a short and solid form or stature

  a wrestler of compact build

  he was tall and heavyset

  stocky legs

  a thickset young man

  Synonyms: heavyset, stocky, thick