compact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compact.

Từ điển Anh Việt

 • compact

  /'kɔmpækt/

  * danh từ

  sự thoả thuận

  general compact: sự thoả thuận chung

  hiệp ước, hợp đồng, giao kèo, khế ước

  social compact: khế ước xã hội

  hộp phấn sáp bỏ túi

  * tính từ

  kết, đặc, chặt, rắn chắc; chắc nịch

  a compact mass: một khối rắn chắc

  chật ních, chen chúc

  a compact crowd: đám đông chật ních

  (văn học) cô động, súc tích

  (+ of) chất chứa, chứa đầy, đầy

  a man compact of suspicion: một người đầy hoài nghi

  * ngoại động từ, (thường) dạng bị động

  kết lại (thành khối); làm cho rắn chắc, làm cho chắc nịch; cô đọng lại

  to be compacted of: kết lại bằng, gồm có

 • compact

  (Tech) ép chặt, nén chặt; gọn, nhỏ

 • compact

  (tô pô) compac

  absolutely c. compac tuyệt đối

  countably c. compac đếm được

  finitely c. (hình học) compac hữu hạn

  linearly c. (đại số) compac tuyến tính

  locally c. compac địa phương

  rim c. (tô pô) compac ngoại vi

  sequentially c. compac dãy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compact

  * kinh tế

  hiệp định

  hợp đồng

  khế ước

  * kỹ thuật

  bánh ép

  chắc sít

  chặt

  đặc

  đặc chặt

  đặc rít

  đầm

  đầm chặt

  dày đặc

  ép

  gọn

  gọn chặt

  hợp khối

  kết hợp

  làm chắc

  lèn chặt

  nén

  nén chặt

  nhỏ

  rắn chắc

  rắn chắn

  viên ép

  y học:

  chắc, đặc

  điện:

  compăc

  thu gọn

  cơ khí & công trình:

  compăc (toán)

  gọn (kết cấu)

  hóa học & vật liệu:

  đặc sít

  xây dựng:

  được đầm chặt

  liền khối

  lu lèn

  tính đầm chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • compact

  a small cosmetics case with a mirror; to be carried in a woman's purse

  Synonyms: powder compact

  a small and economical car

  Synonyms: compact car

  have the property of being packable or of compacting easily

  This powder compacts easily

  Such odd-shaped items do not pack well

  Synonyms: pack

  closely and firmly united or packed together

  compact soil

  compact clusters of flowers

  Antonyms: loose

  having a short and solid form or stature

  a wrestler of compact build

  he was tall and heavyset

  stocky legs

  a thickset young man

  Synonyms: heavyset, stocky, thick, thickset

  Similar:

  covenant: a signed written agreement between two or more parties (nations) to perform some action

  Synonyms: concordat

  pack: compress into a wad

  wad paper into the box

  Synonyms: bundle, wad

  compress: make more compact by or as if by pressing

  compress the data

  Synonyms: pack together

  Antonyms: decompress

  compress: squeeze or press together

  she compressed her lips

  the spasm contracted the muscle

  Synonyms: constrict, squeeze, contract, press

  compendious: briefly giving the gist of something

  a short and compendious book

  a compact style is brief and pithy

  succinct comparisons

  a summary formulation of a wide-ranging subject

  Synonyms: succinct, summary