pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pack.

Từ điển Anh Việt

 • pack

  /pæk/

  * danh từ

  bó, gói; ba lô (quần áo)

  đàn, bầy (chó săn, chó sói...)

  pack of wolves: bầy chó sói

  pack of grouse: đàn gà gô trắng

  pack of U-boats: một đội tàu ngầm Đức

  lũ, loạt, lô

  a pack of fools: một lũ ngốc

  a pack of lies: một loạt những lời nói láo

  a pack of troubles: một lô rắc rối phiền hà

  bộ, cỗ (bài)

  (thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả...) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng

  (thể dục,thể thao) hàng tiền đạo (bóng, bầu dục)

  đám băng nổi ((cũng) pack ice)

  (y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)

  lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da...)

  * ngoại động từ

  gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện

  tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)

  xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)

  to pack a bag with old clothes: xếp quần áo cũ vào bị

  the car was packed with passangers: xe chật ních hành khách

  thồ hàng lên (ngựa, súc vật...)

  nhét, hàn, gắn (khe hở)

  (y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)

  xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo...) để chiếm đa số khi quyết định

  (thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng

  to pack a punch: nện một quả đấm (quyền Anh)

  * nội động từ

  ((thường) + up) sắp xếp hành lý

  đóng gói, đóng kiện

  dry food packs easity: thực phẩm khô để đóng gói

  tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn

  khăn gói ra đi, cuốn gói

  to send somebody packing: đuổi ai đi, tống cổ ai đi

  to pack off

  tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi

  khăn gói ra đi, cuốn gói

  to pack it in

  (từ lóng) làm xong, hoàn thành

  to pack it up

  (từ lóng) thôi ngừng

  to pack up

  (từ lóng) không chạy, chết máy, không nổ (máy...)

 • pack

  bó; khối; (lý thuyết trò chơi) cỗ bài

  ap. of cards cỗ bài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pack

  * kinh tế

  bao bì

  bao gói

  bỏ bao

  chế biến theo thời vụ

  đóng bao

  đóng gói

  đóng kiện

  gói

  gói lại

  hộp

  kiện hàng

  túi balô

  vỏ gói

  * kỹ thuật

  bánh

  bao

  bó

  bộ

  chèn

  cỗ

  độn

  đóng bao

  đóng bọc

  đóng gói

  đóng linh kiện

  gói

  hộp

  khối

  khối xây đá hộc

  khúc gỗ

  kiện

  lèn

  nén

  nện

  nèn chặt

  nhồi

  nhóm

  sự chèn

  vỏ

  y học:

  băng ẩm

  toán & tin:

  bó, khối, cỗ (bài)

  chèn dữ liệu

  cỗ (bài)

  luồn, nén (dữ liệu)

  xây dựng:

  gói kiện bó

  nèn (đường)

  xây đá hộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pack

  a complete collection of similar things

  a convenient package or parcel (as of cigarettes or film)

  a group of hunting animals

  a cream that cleanses and tones the skin

  Synonyms: face pack

  a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect

  a bundle (especially one carried on the back)

  arrange in a container

  pack the books into the boxes

  Antonyms: unpack

  fill to capacity

  This singer always packs the concert halls

  The murder trial packed the court house

  compress into a wad

  wad paper into the box

  Synonyms: bundle, wad, compact

  carry, as on one's back

  Pack your tents to the top of the mountain

  set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome

  pack a jury

  seal with packing

  pack the faucet

  load with a pack

  Synonyms: load down

  treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood

  The nurse packed gauze in the wound

  You had better pack your swollen ankle with ice

  Similar:

  battalion: a large indefinite number

  a battalion of ants

  a multitude of TV antennas

  a plurality of religions

  Synonyms: large number, multitude, plurality

  gang: an association of criminals

  police tried to break up the gang

  a pack of thieves

  Synonyms: ring, mob

  clique: an exclusive circle of people with a common purpose

  Synonyms: coterie, ingroup, inner circle, camp

  carry: have with oneself; have on one's person

  She always takes an umbrella

  I always carry money

  She packs a gun when she goes into the mountains

  Synonyms: take

  throng: press tightly together or cram

  The crowd packed the auditorium

  Synonyms: mob, pile, jam

  backpack: hike with a backpack

  Every summer they are backpacking in the Rockies

  tamp down: press down tightly

  tamp the coffee grinds in the container to make espresso

  Synonyms: tamp

  compact: have the property of being packable or of compacting easily

  This powder compacts easily

  Such odd-shaped items do not pack well