tamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamp.

Từ điển Anh Việt

 • tamp

  /tæmp/

  * ngoại động từ

  nhét, nhồi (thuốc lá vào tẩu...)

  đầm, nện

  to tamp the ground: đầm đất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tamp

  * kinh tế

  đổ đầy

  nhồi

  * kỹ thuật

  búa đầm

  búa đóng cọc

  đầm

  đầm chặt

  đầm, bao phủ

  đập

  lèn

  nén

  nện

  nhồi (chặt)

  xây dựng:

  đầm, nện, lèn

  nện chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tamp

  a tool for tamping (e.g., for tamping tobacco into a pipe bowl or a charge into a drill hole etc.)

  Synonyms: tamper, tamping bar

  Similar:

  tamp down: press down tightly

  tamp the coffee grinds in the container to make espresso

  Synonyms: pack