tamping stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping stick

    * kỹ thuật

    gậy nạp mìn