tamping unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping unit

    * kỹ thuật

    thiết bị đầm

    giao thông & vận tải:

    thiết bị chèn