tamping compaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping compaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping compaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping compaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping compaction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đầm nện bằng vồ