tamping of the joint with additional ballast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping of the joint with additional ballast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping of the joint with additional ballast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping of the joint with additional ballast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping of the joint with additional ballast

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chèn mối nối có bổ sung ba-lát