tamping of blast hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping of blast hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping of blast hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping of blast hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping of blast hole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nút lỗ mìn