tamping devices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping devices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping devices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping devices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping devices

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ đầm