tamper with nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper with nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper with giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper with.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamper with

    * kỹ thuật

    sửa hỏng