tamper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper.

Từ điển Anh Việt

 • tamper

  /'tæmpə/

  * danh từ

  người đầm (đất)

  cái đầm (để đầm đất)

  * nội động từ (+ with)

  vầy vào, lục lọi, làm xáo trộn

  to tamper with the cash: lục lọi tủ tiền

  mua chuộc, đút lót

  to tamper with someone: mua chuộc ai

  giả mạo, làm giả, chữa (giấy tờ...)

  to tamper with a document: làm giả tài liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tamper

  * kinh tế

  búa đầm

  búa đầu tròn

  chùy

  gỗ

  * kỹ thuật

  búa đầm

  búa đầu tròn

  búa đóng cọc

  cái nút

  đầm

  đầm rung

  que khuấy

  sự đầm

  tấm rung

  xây dựng:

  chày

  dụng cụ chèn tà vẹt

  dụng cụ đầm

  nén đất cho chắc

  máy chèn tà vẹt

  máy đầm balát

  cơ khí & công trình:

  nén ép

  toán & tin:

  máy chèn tà dẹt

  điện lạnh:

  thành phản xạ (hạt nhân)

  giao thông & vận tải:

  thiết bị chèn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tamper

  play around with or alter or falsify, usually secretively or dishonestly

  Someone tampered with the documents on my desk

  The reporter fiddle with the facts

  Synonyms: fiddle, monkey

  Similar:

  tamp: a tool for tamping (e.g., for tamping tobacco into a pipe bowl or a charge into a drill hole etc.)

  Synonyms: tamping bar

  meddle: intrude in other people's affairs or business; interfere unwantedly

  Don't meddle in my affairs!