packed bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed bed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ ống phức hợp

    tầng đã nạp