packed joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối nhồi