packed decimal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed decimal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed decimal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed decimal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packed decimal

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cột thập phân nén

  mã thập phân nén

  điện tử & viễn thông:

  thập nhân nén