packed decimal format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed decimal format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed decimal format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed decimal format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed decimal format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng thập phân nén