packed tomato sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed tomato sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed tomato sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed tomato sauce.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed tomato sauce

    * kinh tế

    đóng hộp nước sốt cà chua