packed cells nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed cells nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed cells giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed cells.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • packed cells

    a preparation of blood cells separated from the liquid plasma

    packed cells are given to severely anemic patients in order to avoid overloading the circulatory system with too much fluid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).