packed decimal item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed decimal item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed decimal item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed decimal item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed decimal item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục thập phân nén