packed fracture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed fracture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed fracture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed fracture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed fracture

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vết vỡ dạng bó