packed level interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed level interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed level interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed level interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed level interface

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện ở mức gói