packed decimal notation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed decimal notation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed decimal notation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed decimal notation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed decimal notation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký hiệu thập phân đóng gói

    ký hiệu thập phân nén