packed format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packed format

    * kỹ thuật

    khuôn nén

    toán & tin:

    dạng thức nén