packed column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packed column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packed column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packed column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packed column

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chưng cất hấp thụ

  cột đã nạp

  tháp đã nạp