packet day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet day

    * kinh tế

    ngày (đi hoặc đến) của tàu thư

    ngày chót gửi bưu kiện